Dotacje

dofinansowanie

„Dzięki dofinansowaniu z ZUS mogliśmy zainwestować w system ochrony przed hałasem, urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości i tym samym zmniejszyć zagrożenia w naszym zakładzie produkcyjnym.”

tablica unijna parp

Dnia 1 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wielkogabarytowej stolarki aluminiowej typu przesuwnego” realizowanego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach projektu planowane jest wybudowanie hali produkcyjnej, w której uruchomiona zostanie produkcja innowacyjnych okien oraz zakup środków trwałych: stacja transformatorowa, sprężarka, agregat prądotwórczy, linia do cięcia szkła, wózki na szkło, wózek widłowy, suwnica z torowiskiem, szlifierka pionowa, wiertarka CNC pionowa, myjka, piec do hartowania szkła, linia do zespalania szkła, zestaw żurawi ze ssawkami, linia do laminowania szyb, frezarka do słupka, system sortowania stłuczki, stanowisko do wklejania słupka.
W wyniku realizacji możliwe będzie wprowadzenie nowego produktu o unikalnych korzyściach dla użytkowników, wzrost konkurencyjności, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych, podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny, stworzenie nowych miejsc pracy.
Wartość projektu: 12 986 463,00 PLN
Wartość dofinansowania: 5 806 955,00 PLN

pphu-matusiak

Dnia 10 maja 2021 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez udoskonalenie oferty Produktowo-usługowej w przedsiębiorstwie Z.P.H.U. „Matusiak” Henryk Matusiak” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020.
W ramach realizacji projektu planowane jest poniesienie następujących wydatków:

  • nabycie wyposażenia linii technologicznej,
  • nabycie zaawansowanego sprzętu pomiarowo-testowego,
  • nabycie specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego informatyzację procesu projektowego nowych produktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

logo UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa.
Nazwa inwestycji: WND-RPLD.03.02.00-00-209/11
„Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy
Z.P.H.U. MATUSIAK poprzez optymalizację procesu
produkcyjnego”
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 499 865,60 PLN
Całkowita wartość projektu: 2 766 147,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Z.P.H.U. MATUSIAK Henryk Matusiak

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 27 marca 2012 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”, Działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Z.P.H.U. MATUSIAK poprzez optymalizację procesu produkcyjnego”, polegający na zakupie:

  • specjalistycznej piły dwugłowicowej z komputerem do cięcia elementów z aluminium
  • specjalistycznego centrum obróbczego profili aluminiowych i stalowych
  • specjalistycznego oprogramowania do projektowania stolarki otworowej i fasad z aluminium oraz do numerycznego sterowania maszynami do produkcji
  • specjalistyczne urządzenia malarni proszkowej dla elementów stalowych i aluminiowych.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Z.P.H.U. MATUSIAK.

MATUSIAK poprzez unowocześnienie istniejącego parku maszynowego. Jakość oferowanych produktów ulegnie znaczącemu wzrostowi. Ponadto firma wprowadzi nową usługę w postaci malowania profili okiennych, drzwiowych oraz innych elementów z aluminium i stali.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

logo UE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

Nazwa inwestycji: WND-RPLD.03.06.00-00-667/11
„Poszerzenie oferty produkcyjnej o panele kompozytowe
i usługi obróbki materiału, drogą do dynamicznego rozwoju
firmy Z.P.H.U. MATUSIAK”

Kwota dofinansowania z EFRR: 295 820,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 520 167,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Z.P.H.U. MATUSIAK Henryk Matusiak

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 4 kwietnia 2012 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”, Działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Realizacja projektu pt. „Poszerzenie oferty produkcyjnej o panele kompozytowe i usługi obróbki materiału, drogą do dynamicznego rozwoju firmy Z.P.H.U. MATUSIAK” pozwoli na zakup:

  • Podnośnika teleskopowego z koszem
  • Specjalistycznej frezarki CNC
  • Piły pionowej do formatowania,

a tym samym poszerzenie oferty produkcyjnej firmy o okładziny elewacyjne z paneli kompozytowych oraz usługi obróbki różnego rodzaju płaszczyzn.